آدرس پست الکرونیکی
عنوان واحد
Production@simkancable.com
مدیریت تولید
Financial@simkancable.com
مدیریت مالی
Programing@simkancable.com
برنامه ریزی
Manager@simkancable.com
مدیریت عامل
Laboratory@simkancable.com
مدیریت آزمایشگاه
Sales@simkancable.com
مدیریت فروش
Info@simkancable.com
اداری
Marketing@simkancable.com
مدیریت بازاریابی
Supplies@simkancable.com
مدیریت تدارکات
qualitycontrol@simkancable.com
مدیریت کنترل کیفیت
 
همکاران گرامی جهت دسترسی به پست الکترونیکی واحد خود وارد لینک زیر شوید:
سامانه ی وب ایمیل(www.simkancable.com/roundcube)