شرکت/فروشگاه

مدیر

آدرس

شماره تماس

مرکز تجارتی کالای الکتریک
آقای کریمی
اصفهان-خیابان مطهری
031-32330053
031-32334870
الکترو نیرو
آقای شعبانی
اصفهان-خیابان فردوسی
031-32201555
031-32215333
برق حمید
آقای قدرخواه
اصفهان-خیابان فردوسی
031-32217778
دنیای سیم و کابل ایرانیان
آقای ذوالفقاری
اصفهان-خیابان سهروردی
031-37790800-3
وادی برق رایا
آقای رفیع منزلت
اصفهان-خیابان فردوسی
031-32206564
031-32206867
 رها کابل سپاهان
آقای پناهی
اصفهان-بلوار ارتش
031-31311200
تله الکتریک
آقای فلاحتی
اصفهان-خیابان جی
031-32288088
031-36105000
پیشرو صنعت
آقای حسینی
زرین شهر-خیابان شهید بهشتی
031-52283966
الکترو بهسامان نقش جهان
آقای حیرت
اصفهان-کنار گذر شهید خرازی
031-33379341
بازرگانی افهام
آقای افهام
اصفهان-خیابان فردوسی
031-32241800